Projekt UE

212-zestawienie-znak-w

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MARK Marian Szadejko w wyniku wdrożenia systemu automatyzującego procesy biznesowe”

Wartość całkowita projektu: 270 600,00 zł

Wartość dofinansowania: 109 780,00 zł

Cele i efekty projektu:

MARK Marian Szadejko to firma zajmującą się produkcją opakowań z tektur falistych. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie poszerzyła asortyment oraz zwielokrotniła wielkość produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości oferowanych produktów. Z uwagi na dynamiczny rozwój oraz potrzebę zaspokojenia rosnących wymagań klientów, dostrzeżono konieczność wdrożenia systemu informatyczno-komunikacyjnego, którego zadaniem jest automatyzacja procesów biznesowych.

Przedmiotem projektu jest zakup następujących wartości niematerialnych i prawnych: systemu informatycznego. Realizacja projektu przyczyni się do m.in. zwiększenia efektywności w obszarze zarządzania zleceniami co wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, przychodów ze sprzedaży oraz rozpoznawalności marki.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt od 01.04.2016 r. do 31.12.2018 r.